Zaloguj się

Regulamin dla kierowcy

REGULAMIN PORTALU MEKANIK.PL

DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU NIEOFERUJĄCYCH SWOICH USŁUG LUB TOWARÓW

(WERSJA WRZESIEŃ 2017)

 

Postanowienia Ogólne i Definicje

Niniejszy Regulamin portalu internetowego działającego pod adresem www.mekanik.pl ustala zasady korzystania z tego portalu przez jego Użytkowników nieoferujących swoich usług lub towarów za jego pośrednictwem.

Najnowsza wersja niniejszego Regulaminu dostępna jest do pobrania pod adresem www.mekanik.pl/regulamin-dla-kierowcy.

Poprzez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć (definicje):

„Portal” lub „Portal Mekanik” - zbiór stron internetowych i oferowanych za ich pośrednictwem e-usług, w postaci dostępnych pod domeną www.mekanik.pl oraz na jego podstronach,

„Administrator” – właściciel Portalu Tomasz Beker prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU CAR-BOX Tomasz Beker, adres: ul. Toruńska 36, 86-200 Chełmno, NIP 8751477988, REGON: 341248836,

„E-usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej, w sposób zautomatyzowany, bez fizycznego udziału człowieka poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w postaci prowadzenia: bazy warsztatów samochodowych oraz wyszukiwarki warsztatów samochodowych z bazy Warsztatów Portalu i innych e-usług opisanych w ppkt 8;

„Użytkownik” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu i jego funkcjonalności, nie oferująca własnych usług lub towarów za pośrednictwem Portalu,

„Warsztat” – przedsiębiorca z branży motoryzacyjnej, który korzysta z Portalu poprzez utworzenie własnego konta użytkownika oferując za pośrednictwem Portalu sprzedaż własnych usług lub towarów,

„Cookies” - oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.

Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z Portalu w szczególności z którejkolwiek e-usług oferowanych przez Portal potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia Regulaminu (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności) dostępnego na stronie http://mekanik.pl/images/Potwierdzenie_zawarcia_Umowy_na_korzystanie_z_Portalu_Mekanik.pdf.

Zmiana postanowień nin. Regulaminu następuje poprzez ich udostępnienie w formie elektronicznej w wersji do pobrania pod adresem www.mekanik.pl, lub poprzez przesłanie pocztą elektroniczną z adresu Administratora: mailer@mekanik.pl, ewentualnie z innych adresów uzgodnionych wcześniej z Administratorem, w taki sposób, że może on ten wzorzec przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Wiążąca jest najnowsza wersja Regulaminu w chwili korzystania z Portalu. Żadne inne warunki użytkowania elektronicznego Portalu Mekanik nie będą wiążące, chyba, że zostaną wyraźnie zatwierdzone przez Administratora w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Administrator za pośrednictwem Portalu Mekanik zapewnia Użytkownikowi dostęp do następujących e- usług:

Prowadzenie bazy zarejestrowanych na Portalu warsztatów samochodowych,

Prowadzenie wyszukiwarki warsztatów samochodowych z bazy zarejestrowanych Warsztatów wg określonych kryteriów wyszukiwania;

Umożliwienie tworzenia indywidualnymi kont dostępu dla Użytkowników,

Prowadzenie bazy ogłoszeń i usług oferowanych przez Warsztaty;

Możliwość umawiana wizyt przez Użytkowników i dokonywania zleceń naprawy,

Podgląd historii auta przez Użytkownika (jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników),

Umożliwienia wystawiania ocen i polecania Warsztatów przez Użytkowników;

Innych e-usług dostępnych dla Użytkowania na Portalu.

 

Administrator może świadczyć e-usługi samodzielnie lub przy współpracy z zewnętrznymi partnerami.

Portal Mekanik dostarcza platformę internetową, poprzez którą Warsztaty mogą oferować i reklamować swoje produkty i usługi, i przez którą osoby korzystający z Portalu (Użytkownicy) mogą dokonywać m.in. ich rezerwacji lub zakupu. Kupując usługi lub towary za pośrednictwem Portalu wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z Warsztatem, u którego dokonują Państwo zakupu odpowiednio produktu lub usługi, a Administrator nie jest stroną takiej umowy. Do momentu, w którym dokonają Państwo zakupu, Administrator działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Państwem i Warsztatem, przekazując informacje dotyczące Państwa zakupu do odpowiedniego Warsztatu i wysyłając Państwu e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu tego Warsztatu.

Dostarczając e-usługi Portal prezentuje jedynie informacje które otrzymał od Warsztatów. Warsztaty mają dostęp do Portalu, poprzez który zobowiązane są̨ do uaktualniania wszystkich cen, dostępności usług oraz innych informacji, które pojawiają̨ się na Portalu. Administrator stara się profesjonalnie i niezwykle starannie dostarczać e-usługi, nie jest jednak w stanie sprawdzić i zagwarantować, że wszystkie informacje umieszone na Portalu są dokładne, kompletne i poprawne oraz że nie naruszają praw osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu Portalu związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją Portalu, za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje oraz za ich brak. Warsztat przez cały okres korzystania z Portalu pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami i dostępnością) wyświetlanych na Portalu oraz za ich zgodność z obowiązującym prawem.

Portal nie stanowi i nie powinien być traktowany jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług lub oceny któregokolwiek z Warsztatów albo udostępnianych przez niego produktów lub usług dostępnych na Portalu przez Administratora, a pojawiające się tam oceny są wyłącznie opinią innych Użytkowników Portalu za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

E-usługi dostępne dla Użytkowników są przeznaczone wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. W związku z tym, nie mają Państwo prawa odsprzedawać zawartości naszych stron, umieszczać na swoich stronach linków do tych stron, wykorzystywać ich, kopiować, używać specjalnych programów do przeszukiwania zawartości stron, prezentować, pobierać i rozpowszechniać jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, produktów lub usług dostępnych na naszej stronie internetowej w jakichkolwiek celach i działaniach komercyjnych lub konkurencyjnych.

Portal może zawierać informacje dotyczące ofert pracy w Warsztatach korzystających z Portalu. Administrator oświadcza, że tego typu oferty są umieszczane na Portalu jedynie w celach informacyjnych, a Administrator nie świadczy usług polegających na pośrednictwie pracy i nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści.

2 Rejestracja Użytkownika

(1) Rejestracja i utworzenie konta Użytkownika jest bezpłatne. Użytkownik może korzystać z wybranych przez Administratora funkcjonalności bez rejestracji. Jednak aby Użytkownik mógł korzystać z wszystkich dostępnych e-usług dla Użytkowników Portalu musi zostać zarejestrowany przez Administratora za pośrednictwem Portalu (poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie rejestracji) i posiadać konto Użytkownika. Brak możliwości skorzystania z określonej e-usługi przez niezarejestrowanego Użytkownika zostanie mu oznajmione stosownym komunikatem na Portalu.

(2) Dopuszczalna jest tylko jedna rejestracja dla jednego Użytkownika i wymaga ona wypełnienia formularza online: podania poprawnego adresu e-mail, imienia i nazwiska, loginu i hasła. Rejestracji należy dokonać z użyciem prawdziwych danych osobowych. Dane rejestracyjne i sam profil nie mogą być w żaden sposób przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Wszelkie informacje podane przez Użytkownika na żądanie Administratora podczas rejestracji muszą być kompletne i prawidłowe. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania danych logowania, w tym hasła, w poufności i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.

(3) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że z Portalu za pośrednictwem konta Użytkownika korzysta wyłącznie Użytkownik, lub osoby przez niego upoważnione za których działania ponosi odpowiedzialność. Jeżeli dostęp do danych logowania uzyskały, lub istnieje uzasadnione przepuszczenie, że mogły uzyskać - osoby nieupoważnione, Użytkownik obowiązany jest podjąć niezwłoczne wszelkie działania uniemożliwiające wykorzystanie Portalu przez osoby nieuprawnione, oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora.

(4) Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Portal jedynie do celów zgodnych z prawem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane na Portalu treści oraz materiały (w szczególności opinie o Warsztatach). Zabrania się umieszczania na Portalu treści, obrazów, dźwięków itp. niezgodnych z prawem bądź z gospodarczym celem jego utworzenia. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich, działania na szkodę osób trzecich, innego działania na szkodę pozostałych użytkowników Portalu, działań powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, prób łamania zabezpieczeń serwera, jak również wszelkich działań politycznych, propagandowych itp.

(5) Poprzez rejestrację i utworzenie konta, Użytkownik z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 Regulaminu, wyraża nieodwołalną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych przez Administratora nie stanowiących danych osobowych, wprowadzonych przez Użytkownika i Warsztaty świadczące usługi na rzecz Użytkownika, a dotyczących pojazdów posiadanych przez Użytkownika, w szczególności danych identyfikujących pojazd w tym nr nadwozia, nr silnika, nr rejestracyjny, kolor, parametry techniczne pojazdu itp. oraz wykonanych usług (napraw i przeglądów), wymienionych podzespołów itp. za cały okres posiadania konta Użytkownika i korzystania z funkcjonalności Portalu. Użytkownik ponadto wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie tych danych innym Użytkownikom Portalu i Warsztatom celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu i oferowanych e-usług.

(6) Treści dostępne na Portalu Mekanik są chronione prawem autorskim, prawami ochrony znaków towarowych i innymi prawami własności intelektualnej. Całkowite lub częściowe powielanie treści, w szczególności dla reklamy lub innych form komercyjnego użytkowania, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub innego uprawnionego podmiotu. Sporządzanie kopii treści dla osobistego, niekomercyjnego użytku jest dozwolone, pod warunkiem, że pochodzenie treści jest wyraźnie widoczne (warunek powołania się na źródło pierwotne). Każde inne kopiowanie lub rozpowszechnianie treści bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

(7) Użytkownik jest zobowiązany do nabycia praw do treści które udostępnia na Portalu (teksty, zdjęcia, opinie, linki). Użytkownik zapewnia, że posiada wszelkie prawa do publikacji treści przekazywanych przez niego na Portalu, i że prawa osób trzecich nie zostaną naruszone. Użytkownik nieodwołalnie przekazuje Administratorowi prawa autorskie do udostępnianych przez niego treści w zakresie publikacji na Portalu, bez ograniczeń czasowych czy merytorycznych.

3 Kwestie Techniczne

Użytkownik odpowiada za zapewnienie we własnym zakresie i na swój koszt całego zaplecza technicznego (w tym sprzęt, aktualne oprogramowanie, przeglądarka internetowa, łącze internetowe itd.) niezbędnych do korzystania z Portalu Mekanik. W tym zakresie Administrator nie ma obowiązku udzielania jakiegokolwiek wsparcia technicznego, czy ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Minimalne wymagania sprzętowo - programowe po stronie Użytkownika do korzystania z Portalu to komputer klasy PC umożliwiający korzystanie z następujących przeglądarek internetowych:

Przeglądarka internetowa Minimalna wersja Rekomendowana wersja
Internet Explorer 9 11+
Firefox 10 38+
Chrome 28 42+
Opera 15 28+
Safari 7 8+

W związku z udostępnianiem Portalu stosuje następujące zabezpieczenia techniczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przesyłu danych:

Protokół HTTPS

Szyfrowanie SHA265

Certyfikat RSA

(4) Obowiązkiem Użytkownika jest współdziałanie z Administratorem, w szczególności poprzez należytą konfigurację i aktualizację sprzętu oraz oprogramowania, zapewnienie jego interoperacyjności z wymaganiami Portalu, stosowanie zabezpieczeń przed atakami sieciowymi, wirusami i innymi próbami ingerencji w przesyłane dane do Portalu. Powyższe nie oznacza przejęcia przez Administratora odpowiedzialności za bezpieczeństwo przesyłu danych.

4 Blokada dostępu, Usunięcie konta

(1) Administrator zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do Portalu bez podania przyczyny, a także do tymczasowego lub trwałego zablokowania Użytkowania Portalu, w szczególności, jeżeli podał on nieprawdziwe dane podczas rejestracji lub jeżeli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub jakiekolwiek przepisy obowiązującego prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i/lub do trwałego wyłączenia dostępu w zależności od ciężaru naruszenia.

(2) W przypadku blokady tymczasowej lub trwałej Administrator powiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną.

(3) W przypadku blokady tymczasowej, Administrator ponownie umożliwi Użytkownikowi dostęp do Portalu po upływie okresu zablokowania lub w momencie ustania przyczyn takiego zablokowania, i w tym przypadku również powiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną.

(4) Osoby trwale zablokowane nie mogą użytkować Portalu w tym w ramach ponownej rejestracji, bez zgody Administratora, a ich konto zostaje usunięte.

(5) Użytkownik może w każdym czasie zażądać usunięcia konta przez Administratora, w szczególności w przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

5 Działanie i dostępność Portalu

(1) Portal dla Użytkowników jest udostępniany bezpłatnie, a w przypadku możliwości wykupu odpłatnych e-usług przez Użytkownika, nastąpi to na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

(2) Portal jest udostępniany w zależności od aktualnych możliwości technicznych Administratora i jego dostawców. Użytkownik nie ma prawa żądać trwałego dostępu do Portalu w określonym wymiarze ani wysuwać z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, w tym kwalifikować braku/problemów z dostępem do Portalu jako nienależytego wykonania obowiązków Administratora.

(3) Administrator dąży do minimalizacji błędów w Portalu w szczególności błędów technicznych. Administrator nie może jednak zagwarantować, że dostęp lub korzystanie z Portalu będzie wolne od przerw lub zakłóceń spowodowanych przez innych dostawców usług, prace konserwacyjne, rozwojowe lub jakiekolwiek inne usterki mogące również poskutkować utratą danych. Administrator ma prawo zawiesić działanie Portalu tymczasowo lub trwale, bez podania przyczyny.

(4) Niezależnie od starań Administratora, mogą wystąpić problemy spowodowane błędem w oprogramowaniu lub niewłaściwym działaniem sprzętu bądź systemu informatycznego na które Administrator nie ma wpływu lub działaniami/zaniechaniami innych Użytkowników/Warsztatów.

(5) Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości dostępu do Portalu w wyniku: awarii łącza operatorów internetowych, uszkodzeń sprzętowych w infrastrukturze internetowo-serwerowej, wystąpienia siły wyższej tj. kataklizmów, innych czynników niezależnych od Administratora, działań/zaniechań osób trzecich w szczególności Warsztatów i innych Użytkowników, na które nie miała wpływu i którym nie mogła zapobiec, oraz w pozostałych sytuacjach niezawinionych przez Administratora. Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za straty, utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera lub awarią serwera wynikającą z sytuacji niezawinionej przez Administratora.

6 Ochrona danych osobowych, zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z Portalu jest Tomasza Beker prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU CAR-BOX Tomasz Beker z siedzibą w Chełmnie, NIP 8751477988. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu korzystania z Portalu, realizacji zadań Portalu oraz rozliczeń finansowo-księgowych.

Dane kontaktowe są podawane dobrowolnie, lecz są niezbędne do prawidłowej rejestracji w Portalu oraz realizacji e-usług. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Na podstawie uzyskanej od Użytkowników zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych również do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkowników dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator chroni dane osobowe Użytkowników zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Użytkownicy mają prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownicy mają prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej. Wszystkie podane przez Użytkownika dane osobowe są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Korzystając lub rejestrując się na Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wprowadzanych podczas procesu rejestracji i późniejszego użytkowania serwisu, przez administratora bazy danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a także w celu badania opinii publicznej oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania wskazany powyżej.

Administrator w razie zaistnienia takiej konieczności powierzy przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi (w szczególności Warsztatowi) jedynie w celu w celu korzystania z Portalu, realizacji zadań Portalu oraz rozliczeń finansowo-księgowych. Administrator w takim wypadku oznaczy zakres powierzonych do przetwarzania danych oraz zakres dopuszczalnych operacji na tych danych, oraz zapewni, aby podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, przed rozpoczęciem ich przetwarzania podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy, oraz spełnił wymagania określone w tych przepisach. W zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych podmiot, któremu powierzono dane osobowe ponosi odpowiedzialność jak administrator danych i jest odpowiedzialna w tym zakresie również za działania swoich pracowników i współpracowników.

Stosowane w ramach Portalu przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika oraz mają na celu dostosowanie Portalu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ponadto pliki te służą̨ do konfiguracji portalu, sprawdzenia lokalizacji Użytkownika oraz wykorzystywane są w narzędziach analitycznych.

Użytkownicy w każdej chwili mają możliwość ograniczenia stosowania plików cookies lub całkowitego wyłączenia ich dostępu do swojego urządzenia. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie działania funkcji Portalu, które wymagają plików cookies do prawidłowego funkcjonowania.

Portal Mekanik szanuje Twoją prywatność. Zapoznaj się z naszą polityką ochrony prywatności i polityką dotyczącą ciasteczek w celu uzyskania dodatkowych informacji - http://mekanik.pl/polityka-prywatnosci.

7 Ceny na Portalu, Opłaty

(1) Wszystkie podane ceny na Portalu zawierają podatek VAT oraz wszystkie inne podatki i opłaty, chyba że zaznaczono inaczej (ceny brutto).

(2) Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia opisu danego produktu, usługi i warunków jego zakupu lub rezerwacji przed dokonaniem zakupu/rezerwacji. Z tego tytułu Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

(3) Oczywiste błędy (w tym literówki) nie są wiążące dla Użytkownika. Wszystkie oferty specjalne i promocje są wyraźnie oznaczone przez Warsztat.

(4) Administrator nie dolicza żadnych opłat dodatkowych za korzystanie z dostępnych na Portalu e-usług. Natomiast Warsztaty płacą Administratorowi abonament lub prowizję za oferowanie usługi i produkty, które mogą stanowić niewielki odsetek cen oferowanych towarów i usług.

8 Zmiany w Regulaminie

(1) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. W powiadomieniu o zmianie Administrator będzie informować Użytkownika o konsekwencjach takiej zmiany oraz prawie Użytkownika do odmowy przyjęcia zmienionych warunków.

(2) Powiadomienia o zmianach zostaną wysłane Użytkownikowi pocztą elektroniczną i/lub będą zamieszczane na Portalu co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed datą ich wejścia w życie. Jeżeli Użytkownik nie złoży w terminie 14 dni, licząc od daty powiadomienia, oświadczenia o odmowie przyjęcia zmienionych warunków, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował te zmiany.

(3) Jeżeli Użytkownik skorzysta ze swojego prawa do odmowy przyjęcia zmienionych warunków, Administrator ma prawo do rozwiązania umowy na korzystanie z Portalu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia i usunięcia konta Użytkownika.

(4) Niezależnie od powyższego, każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

(5) Administrator ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę ze skutkiem natychmiastowych w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, a także z powodu działań lub zaniechań Użytkownika w stosunku do innych użytkowników Portalu, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

(6) Wszelkie oświadczenia w zakresie zmian regulaminu i wypowiedzenia umowy składane będę drogą elektroniczną na podane przez strony adresy e-mail.

9 Reklamacje

(1) Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z e-usług Portalu.

(2) Reklamacje należy składać drogą mailową na adres admin@mekanik.pl lub pisemną listem poleconym na adres:

FHU CAR-BOX Tomasz Beker, ul. Toruńska 36, 86-200 Chełmno

(3) Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej: oznaczenie Użytkownika, adres e-mail do kontaktu w sprawie reklamacji oraz wyczerpujący opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

(4) Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail podany w zgłoszeniu.

10 Tożsamość dostawcy, informacje kontaktowe, postanowienia końcowe

(1) Dostawcą Portalu jest:

Tomasza Beker prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU CAR-BOX Tomasz Beker

adres: ul. Toruńska 36, 86-200 Chełmno

NIP 8751477988, REGON: 341248836

Telefon: 515 712 065

E-mail: tomek@mekanik.pl

(2) W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi Regulaminu, obowiązuje wersja w języku polskim. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych, właściwych ustaw prawa polskiego.

(3) Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania o każdej zmianie adresu oraz danych kontaktowych w tym adresów elektronicznych, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia na poprzedni adres.