Zaloguj się

Regulamin dla warsztatu

REGULAMIN PORTALU MEKANIK.PL

DLA OFERUJĄCYCH SWOJE USŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW (WARSZTATÓW)
(WERSJA WRZESIEŃ 2017)

 

Postanowienia Ogólne i Definicje

Niniejszy Regulamin portalu internetowego działającego pod adresem www.mekanik.pl ustala zasady korzystania z tego portalu przez przedsiębiorców oferujących swoje usługi lub towary za jego pośrednictwem.

Najnowsza wersja niniejszego Regulaminu dostępna jest do pobrania pod adresem www.mekanik.pl/regulamin-dla-kierowcy.

Poprzez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć (definicje):

„Portal” lub „Portal Mekanik” - zbiór stron internetowych i oferowanych za ich pośrednictwem e-usług, w postaci dostępnych pod domeną www.mekanik.pl oraz na jego podstronach,

„Administrator” – właściciel portalu Tomasz Beker prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU CAR-BOX Tomasz Beker, adres: ul. Toruńska 36, 86-200 Chełmno, NIP 8751477988, REGON: 341248836,

„E-usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej, w sposób zautomatyzowany, bez fizycznego udziału człowieka poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w postaci prowadzenia: bazy warsztatów samochodowych z indywidualnymi kontami dostępu dla Klientów i Użytkowników; wyszukiwarki warsztatów samochodowych z bazy Klientów Portalu i innych usług opisanych w ppkt 8;

„Użytkownik” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu i jego funkcjonalności w celach niekomercyjnych, nie oferująca własnych usług lub towarów,

„Warsztat” lub „Klient” – przedsiębiorca z branży motoryzacyjnej, który korzysta z Portalu poprzez utworzenie własnego konta użytkownika oferując za pośrednictwem Portalu sprzedaż własnych usług lub towarów,

„Cookies” - oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta za pośrednictwem których Użytkownik lub Klient korzysta ze stron internetowych.

Towary i usługi mogą być oferowane za pośrednictwem Portalu Mekanik wyłącznie przez zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorców, tzn. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zgodniej z definicją zawartą w art. 43 (1) kodeksu cywilnego, którzy zaakceptowali warunki niniejszego Regulaminu i zawarli umowę na korzystanie z Portalu Mekanik z Administratorem, a następnie otrzymali dostęp do własnego konta użytkownika na Portalu. Warsztat nie posiada roszczenia o żądanie rejestracji i dostępu do Portalu Mekanik, a ostateczna decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Administratora.

Zawarcie umowy na korzystanie z Portalu Mekanik następuje poprzez następujące czynności techniczne:

zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Warsztat i akceptację jego postanowień oraz wybór odpowiedniego abonamentu oferowanego przez Administratora,

wypełnienie przez Warsztat (czytelnie) załączonego do Regulaminu formularza pn. „Potwierdzenia zawarcia Umowy” i przesłanie podpisanego przez należycie umocowanego przedstawiciela Warsztatu skanu tego dokumentu na adres mailowy: umowy@mekanik.pl lub oryginału listem poleconym,

akceptacja oferty zawarcia umowy przez Administratora i odesłanie zwrotnie drogą elektroniczną podpisanego przez Administratora formularza „Potwierdzenia zawarcia Umowy” na adres mailowy wskazany przez Klienta.

Umowa na korzystanie z Portalu (dalej: „Umowa”) o treści wynikającej z niniejszego Regulaminu zostaje zawarta w formie dokumentowej na podstawie art. 77 (2) k.c. z chwilą złożenia podpisów przez Klienta (zgodnie z reprezentacją Klienta) i Administratora na dokumencie „Potwierdzenia zawarcia Umowy” i przesłanie skanu dokumentu zawierającego podpisy obu Stron na adres mailowy wskazany przez Klienta.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Po zawarciu Umowy i dostarczeniu Warsztatowi danych do logowania, Warsztat będzie miał prawo do korzystania z Portalu.

Zmiana postanowień umowy i udostępnienie kolejnych wersji Regulaminu następuje poprzez ich udostępnienie w formie elektronicznej w wersji do pobrania pod adresem www.mekanik.pl, lub poprzez przesłanie Warsztatowi pocztą elektroniczną z adresu Administratora: mailer@mekanik.pl, ewentualnie z innych adresów uzgodnionych wcześniej z Administratorem, w taki sposób, że może on ten wzorzec przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Wiążąca dla Warsztatu jest najnowsza wersja Regulaminu. Żadne inne warunki użytkowania elektronicznego Portalu Mekanik nie będą wiążące, chyba, że zostaną wyraźnie zatwierdzone przez Administratora w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Administrator za pośrednictwem Portalu Mekanik zapewnia Warsztatowi dostęp do następujących e- usług:

Wprowadzenie do bazy zarejestrowanych na Portalu warsztatów samochodowych,

Prowadzenie wyszukiwarki warsztatów samochodowych z bazy zarejestrowanych Warsztatów wg określonych kryteriów wyszukiwania;

Utworzenie indywidualnego konta na Portalu dla Warsztatu,

Prowadzenie bazy ogłoszeń i usług oferowanych przez Warsztaty;

Możliwość umawiana wizyt z Użytkownikami i dokonywania zleceń naprawy,

Podgląd historii auta i wykonanych napraw oraz innych usług,

Innych e-usług dostępnych dla Warsztatów.

 

Administrator może świadczyć e-usługi samodzielnie lub przy współpracy z zewnętrznymi partnerami.

Portalu stanowi wyłącznie elektroniczną platformę informacyjną i platformę pośrednictwa w dostępie do towarów i usług oferowanych przez Warsztat dla Użytkowników. Postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają bez wpływu na zobowiązania umowne Warsztatów wynikające z zawartych przez Warsztaty umów z Użytkownikami za pośrednictwem Portalu Mekanik. Sprzedając towary lub świadcząc usługi za pośrednictwem Portalu wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z Użytkownikiem, a Administrator nie jest stroną takiej umowy. Administrator działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Państwem i Użytkownikiem, przekazując informacje dotyczące Państwa oferty.

Na Portalu można bezpłatnie umieszczać informacje dotyczące ofert pracy w Warsztatach dla Użytkowników korzystających z Portalu. Administrator oświadcza, że tego typu oferty są umieszczane na Portalu jedynie w celach informacyjnych, a Administrator nie świadczy usług polegających na pośrednictwie pracy i nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści.

Dostarczając e-usługi Portal prezentuje jedynie informacje które otrzymał od Warsztatów. Warsztaty mają dostęp do Portalu, poprzez który zobowiązane są̨ do uaktualniania wszystkich cen, dostępności usług oraz innych informacji, które pojawiają̨ się na Portalu. Administrator stara się profesjonalnie i niezwykle starannie dostarczać e-usługi, nie jest jednak w stanie sprawdzić i zagwarantować, że wszystkie informacje umieszone na Portalu są dokładne, kompletne i poprawne oraz że nie naruszają praw osób trzecich. Warsztat zobowiązuje się niniejszym do ścisłej współpracy z Administratorem w tym zakresie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu Portalu związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją Portalu, za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje oraz za ich brak które są wynikiem działań/zaniechań Warsztatu. Warsztat przez cały okres korzystania z Portalu pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami i dostępnością) wyświetlanych na Portalu oraz za ich zgodność z obowiązującym prawem.

Portal nie stanowi i nie powinien być traktowany jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług lub oceny któregokolwiek z Warsztatów albo udostępnianych przez niego produktów lub usług dostępnych na Portalu przez Administratora, a pojawiające się tam oceny są wyłącznie opinią innych Użytkowników Portalu za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat nie ma prawa odsprzedawać zawartości Portalu, wykorzystywać go, kopiować, używać specjalnych programów do przeszukiwania zawartości stron, prezentować, pobierać i rozpowszechniać jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, produktów lub usług dostępnych na naszej stronie internetowej w jakichkolwiek celach i działaniach komercyjnych lub konkurencyjnych sprzecznych z interesami Administratora bez uprzedniej jego zgody wyrażonej na piśmie.


 

2 Rejestracja i Zobowiązania Warsztatu

(1) Warsztat, aby móc skorzystać z e-usług dostępnych na Portalu musi zostać zarejestrowany przez Administratora poprzez utworzenie konta Warsztatu. Dopuszczalna jest tylko jedna rejestracja dla jednego Warsztatu i wymaga ona: nadania numeru Klienta, podania poprawnego adresu e-mail, imienia i nazwiska upoważnionego przedstawiciela Klienta. Dane logowania Administrator przekazuje jedynie uprawnionemu przedstawicielowi Warsztatu, który obowiązany jest je chronić przed dostępem dla osób nieuprawnionych.

(2) Rejestracji należy dokonać z użyciem prawdziwych danych osobowych; pseudonimy są niedopuszczalne. Dane rejestracyjne i sam profil nie mogą być w żaden sposób przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Wszelkie informacje podane przez Klienta na żądanie Administratora podczas rejestracji muszą być kompletne i prawidłowe. Jeżeli upoważnienie osoby trzeciej wygaśnie np. w wyniku wygaśnięcia stosunku pracy, Warsztat jest obowiązany podjąć wszelkie konieczne działania we własnym zakresie uniemożliwiające takiej osobie dalsze korzystanie z Portalu.

(4) Warsztat ma obowiązek bieżącej aktualizacji danych rejestracyjnych oraz dokonywania wszelkich niezbędnych poprawek w tym zakresie na swoim profilu na Portalu lub powiadamiania Administratora o konieczności wprowadzenia takich poprawek. Warsztat zobowiązuje się do utrzymywania danych logowania, w tym hasła, w poufności i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.

(5) Warsztat ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że z Portalu za pośrednictwem konta użytkownika korzysta wyłącznie Warsztat, lub osoby przez niego upoważnione. Jeżeli dostęp do danych logowania uzyskały, lub istnieje uzasadnione przepuszczenie, że mogły uzyskać - osoby nieupoważnione, Warsztat obowiązany jest podjąć niezwłoczne wszelkie działania uniemożliwiające wykorzystanie Portalu przez osoby nieuprawnione, oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora. Warsztat ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonane z użyciem jego danych logowania.

(6) Warsztat zobowiązuje się wykorzystywać Portal jedynie do celów zgodnych z prawem i zawartą Umową. Warsztat ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane na Portalu treści oraz materiały w tym dba o to, aby nie naruszały one praw podmiotów trzecich w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Zabrania się umieszczania na Portalu treści, obrazów, dźwięków itp. niezgodnych z prawem bądź z gospodarczym celem jego utworzenia. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, działania na szkodę osób trzecich, innego działania na szkodę pozostałych użytkowników Portalu, działań powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, prób łamania zabezpieczeń serwera, jak również wszelkich działań politycznych, propagandowych itp.

(7) Korzystanie z Portalu może być uzależnione od uprzedniego zawarcia dodatkowej umowy w sprawie elektronicznej wymiany danych pomiędzy Administratorem a Warsztatem. Warunkiem koniecznym dostępu do Portalu jest połączenie techniczne przystosowane do elektronicznej wymiany danych pomiędzy Stronami.

(8) Warsztat jest zobowiązany do posiadania odpowiednich praw do treści które udostępnia na swoim koncie w Portalu Mekanik (teksty, zdjęcia, opinie, linki, znaki towarowe itp.), jednocześnie zapewniając, że posiada wszelkie prawa do ich publikacji, i że prawa osób trzecich nie zostają w żaden sposób naruszone. W szczególności Warsztat ma prawo posługiwania się cudzymi znakami towarowymi jedynie w celach informacyjnych gdy odpowiada to usprawiedliwionym potrzebom Warsztatu i będzie zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi lub po uzyskaniu zgody właściciela znaku towarowego, ewentualnie po wyczerpaniu praw do znaku towarowego polegającym w szczególności na oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Za prawo do używania znaków towarowych innych podmiotów Warsztat ponosi wyłączną odpowiedzialność. O wszelkich zmianach okoliczności wpływających na konieczności modyfikacji lub usunięcia umieszczonych na Portalu treści, Warsztat jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora.

(9) Całkowite lub częściowe powielanie treści, w szczególności dla reklamy lub innych form komercyjnego użytkowania, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub innego podmiotu któremu te prawa przysługują. Sporządzanie kopii treści dla osobistego, niekomercyjnego użytku jest dozwolone, pod warunkiem, że pochodzenie treści jest wyraźnie widoczne (warunek powołania się na źródło pierwotne). Każde inne kopiowanie lub rozpowszechnianie treści bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego jest zabronione.

(10) Poprzez rejestrację i utworzenie konta, Warsztat wyraża nieodwołalną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych przez Administratora nie stanowiących danych osobowych, wprowadzonych przez Warsztat i korzystających z jego usług Użytkowników, a dotyczących pojazdów posiadanych przez Użytkowników, w szczególności danych identyfikujących pojazd w tym nr nadwozia, nr silnika, nr rejestracyjny, kolor, parametry techniczne pojazdu itp. oraz wykonanych usług (napraw i przeglądów), wymienionych podzespołów itp. za cały okres posiadania konta przez Warsztat i korzystania z funkcjonalności Portalu. Warsztat ponadto wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie tych danych innym Użytkownikom Portalu i Warsztatom celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu i oferowanych e-usług.

(11) Warsztat nieodwołalnie przekazuje Administratorowi prawa autorskie majątkowe na wszelkich znanych w chwili przekazania polach eksploatacji do umieszczonych na Portalu Mekanik przez niego utworów, w szczególności do wyświetlania na Portalu, bez ograniczeń czasowych czy merytorycznych.

3 Kwestie Techniczne

Klient odpowiada za zapewnienie we własnym zakresie i na swój koszt całego zaplecza technicznego (w tym sprzęt, aktualne oprogramowanie, przeglądarka internetowa, łącze internetowe itd.) niezbędnych do korzystania z Portalu Mekanik zgodnie z Umową po stronie Klienta. W tym zakresie Administrator nie ma obowiązku udzielania jakiegokolwiek wsparcia technicznego, czy ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Minimalne wymagania sprzętowo - programowe po stronie Warsztatu do korzystania z Portalu to komputer klasy PC umożliwiający korzystanie z następujących przeglądarek internetowych:

Przeglądarka internetowa Minimalna wersja Rekomendowana wersja
Internet Explorer 9 11+
Firefox 10 38+
Chrome 28 42+
Opera 15 28+
Safari 7 8+

W związku z udostępnianiem Portalu stosuje następujące zabezpieczenia techniczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przesyłu danych:

Protokół HTTPS

Szyfrowanie SHA265

Certyfikat RSA

(4) Obowiązkiem Warsztatu jest współdziałanie z Administratorem, w szczególności poprzez należytą konfigurację i aktualizację sprzętu oraz oprogramowania, zapewnienie jego interoperacyjności z wymaganiami Portalu, stosowanie zabezpieczeń przed atakami sieciowymi, wirusami i innymi próbami ingerencji w przesyłane dane do Portalu. Powyższe nie oznacza przejęcia przez Administratora odpowiedzialności za bezpieczeństwo przesyłu danych przez Warsztat.

4 Blokada dostępu, Usunięcie konta

(1) Administrator zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do Portalu bez podania przyczyny, a także do tymczasowego lub trwałego zablokowania użytkowania Portalu, w szczególności, jeżeli Warsztat podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji, nie reguluje wymagalnych należności wobec Administratora lub jeżeli użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub jakiekolwiek przepisy obowiązującego prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i/lub do trwałego wyłączenia dostępu przez Warsztat, w zależności od ciężaru naruszenia.

(2) W przypadku blokady tymczasowej lub trwałej Administrator powiadomi Warsztat o tym fakcie pocztą elektroniczną.

(3) W przypadku blokady tymczasowej, Administrator ponownie umożliwi Warsztatowi dostęp po upływie okresu zablokowania lub w momencie ustania przyczyn takiego zablokowania, i w tym przypadku również powiadomi Klienta o tym fakcie pocztą elektroniczną. Uzasadniona blokada tymczasowa w czasie obowiązywania umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty abonamentu na rzecz Administratora zgodnie z umową.

(4) Osoby trwale zablokowane nie mogą użytkować Portalu w tym w ramach ponownej rejestracji, bez zgody Administratora.

(5) Wypowiedzenie umowy przez Klienta jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta Klienta po upływie okresu wypowiedzenia.

(6) Wypowiedzenie umowy przez Administratora powoduje usunięcia konta Klienta i powiadomienia go o tym fakcie na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym.

5 Działanie i dostępność do Portalu

(1) Portal jest udostępniany Warsztatowi w zależności od możliwości technicznych Administratora i jego dostawców. Warsztat nie ma prawa żądać trwałego dostępu do Portalu w określonym wymiarze ani wysuwać z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń poza żądaniem zwrotu proporcjonalnej części wynagrodzenia za czas braku dostępu do Portalu, w tym kwalifikować braku/problemów z dostępem do Portalu jako nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy. Warsztat zrzeka się niniejszym wszelkich dalej idących roszczeń z tytułu braku dostępu do Portalu.

(2) Administrator dąży do minimalizacji błędów w Portalu w szczególności błędów technicznych. Administrator nie może jednak zagwarantować, że dostęp lub korzystanie z Portalu będzie wolne od przerw lub zakłóceń spowodowanych przez dostawców usług, prace konserwacyjne, rozwojowe lub jakiekolwiek inne usterki (w tym wirusy) mogące również poskutkować utratą danych. Administrator ma prawo zawiesić działanie Portalu tymczasowo lub trwale, bez podania przyczyny.

6 Odpowiedzialność, Odszkodowania, Zwrot kosztów

(1) W żadnym przypadku – poza winą umyślą – Tomasz Beker prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU CAR-BOX Tomasz Beker z siedzibą w Chełmnie, NIP 8751477988, nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek szkody, utratę zysków, utratę dobrego imienia, utratę̨ zarobków pracowników, przestoje w pracy i/lub awarie lub niepoprawne działanie komputera i/lub koszty dostarczenia zamiennika oprogramowania lub usług, które mogą być skutkiem zapewnienia/niezapewnienia dostępu do Portalu, oraz jego działania/nieprawidłowego działania, działalności innych Warsztatów czy Użytkowników Portalu w szczególności umieszczanych przez nich treści, niezależnie od tego, czy roszczenie odszkodowania opiera się̨ na odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, czy na dowolnej innej. Ograniczenie odpowiedzialności opisane w niniejszym punkcie opiera się̨ na tym, że niezależnie od starań Administratora, mogą wystąpić problemy spowodowane błędem w oprogramowaniu lub niewłaściwym działaniem sprzętu bądź systemu informatycznego na które Administrator nie ma wpływu. Z uwagi na powyższe Klient zgadza się̨ na ograniczenia odpowiedzialności opisane w niniejszym punkcie oraz przyjmuje do wiadomości, że bez jego zgody na to postanowienie korzystanie z Portalu byłoby dodatkowo odpłatne.

(2) Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości dostępu do Portalu w wyniku: awarii łącza operatorów internetowych, uszkodzeń sprzętowych w infrastrukturze internetowo-serwerowej, wystąpienia siły wyższej tj. kataklizmów, działania czynników i osób trzecich, na które nie miała wpływu i którym nie mogła zapobiec, oraz w pozostałych sytuacjach niezawinionych przez Administratora. Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za straty, utracone korzyści poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera lub awarią serwera wynikającą z sytuacji niezawinionej przez Administratora.

7 Ochrona danych osobowych, zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z Portalu jest Tomasza Beker prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU CAR-BOX Tomasz Beker z siedzibą w Chełmnie, NIP 8751477988. Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z Portalu, realizacji zadań Portalu oraz rozliczeń finansowo-księgowych. Podanie danych firmowych celem rozliczeń finansowo-księgowych jest obowiązkowe i wynika z m.in. z przepisów ustawy o rachunkowości. Dane kontaktowe są podawane dobrowolnie, lecz są niezbędne do prawidłowej rejestracji w Portalu oraz realizacji e-usług. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Na podstawie uzyskanej od Użytkowników i Klienta zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników i Klientów danych osobowych również do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkowników i Klientów dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator chroni dane osobowe Użytkowników i Klientów, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

Użytkownicy i Klienci mają prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownicy i Klienci mają prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej.

Wszystkie podane przez Użytkownika i Klienta dane personalne są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zarejestrowanym Użytkownikom/Usługobiorcom przysługuje prawo wglądu, poprawiania oraz usunięcia podanych danych osobowych.

Rejestrując się na Portalu Użytkownik i Warsztat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wprowadzanych podczas procesu rejestracji i późniejszego użytkowania serwisu, przez administratora bazy danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a także w celu badania opinii publicznej oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania wskazany powyżej.

Każda ze Stron Umowy w razie zaistnienia takiej konieczności powierzy drugiej stronie Umowy przetwarzanie danych osobowych których jest administratorem jedynie w celu wykonywania postanowień niniejszej Umowy, a druga Strona zobowiązuje się je przetwarzać wyłącznie w opisanym w Umowie celu i zakresie.

Polityka prywatności opublikowana jest na stronie www.mekanik.pl/polityka-prywatnosci.

Stosowane w ramach Serwisu przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika i Klienta. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i Klienta oraz mają na celu dostosowanie Portalu do indywidualnych potrzeb Użytkownika i Klienta. Ponadto pliki te służą̨ do konfiguracji portalu, sprawdzenia lokalizacji Użytkownika lub Klienta oraz wykorzystywane są w narzędziach analitycznych.

Użytkownik lub Klient w każdej chwili mają możliwość ograniczenia stosowania plików cookies lub całkowitego wyłączenia ich dostępu do swojego urządzenia. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie działania funkcji Portalu, które wymagają plików cookies do prawidłowego funkcjonowania.

8 Konto, wynagrodzenie (abonamenty), cenniki

(1) W ramach konta podstawowego (bezpłatnego) Klient ma prawo do umieszczenia danych swojego warsztatu w bazie warsztatów dla potrzeb wyszukiwarki i lokalizacji na mapie warsztatu na Portalu oraz opisu swego warsztatu w ramach pól do tego przeznaczonych.

(2) Korzystanie z pozostałej części e-usług poza opisanymi w ppkt 1 oferowanych przez Portal ma charakter odpłatny. Korzystanie z nich jest możliwe po uprzednim wykupieniu abonamentu SILVER lub GOLD na wskazane w ofercie okresy za pośrednictwem Portalu. Liczba i zakres aktualnie dostępnych e-usług dla poszczególnych abonamentów oraz dostępne okresy na jakie abonamenty mogą zostać wykupione znajduje się w aktualnym Cenniku

(3) Klient oświadcza, iż wszelkie podane przez niego informacje oraz umieszczone pliki (w tym przede wszystkim graficzne) są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, aktualne, nie naruszają postanowień Regulaminu i przepisów prawa, ani praw i dóbr osobistych oraz praw majątkowych innych osób w szczególności praw do znaków towarowych innych przedsiębiorców.

(4) Wszelkie płatności za abonamenty i inne e-usługi świadczone przez Portal będą dokonywane z góry za pośrednictwem Portalu i oferowanych przez Portal elektronicznych metod płatności. Po dokonaniu zapłaty za pośrednictwem Portalu, dostępne w ramach wykupionego abonamentu e-usługi zostaną niezwłocznie uruchomione oraz zostanie wygenerowana dla Warsztatu faktura Vat w wersji elektronicznej, dostępna do pobrania na indywidualnym koncie Warsztatu.

(5) Portal Mekanik zastrzega sobie prawo do zmiany cennika abonamentów w dowolnym momencie o czym Warsztat zostanie poinformowany drogą mailową. Zmiana Cennika w trakcie trwania okresu abonamentowego nie ma wpływu na wcześniej wykupione i zapłacone przez Warsztat abonamenty. Cennik jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

(6) Warsztat w trakcie trwania okresu abonamentowego ma prawo do zmiany abonamentu SILVER na abonament GOLD lub na inny wyższy abonament zgodnie z aktualnym Cennikiem. W przypadku zamiany abonamentu na wyższy, pozostały do wykorzystania okres w ramach niższego zmienianego abonamentu zostanie w momencie zmiany przeliczony procentowo na proporcjonalną do pozostałego do wykorzystania opłaconego okresu abonamentowego na wartość w PLN, a następnie kwota ta zostanie odliczona od wymaganej wpłaty na nowy wyższy abonament W żadnym wypadku nie jest możliwy zwrot należności na rzecz Warsztatu w związku ze zmianą abonamentu. Zmiana abonamentu oraz kalkulacja należności związana z podwyższeniem abonamentu zostanie potwierdzona i przesłana przez Administratora drogą mailową.

(7) Warsztat wyraża niniejszym zgodę na stosowanie przez Administratora faktur VAT elektronicznych i przesyłanie ich do Warsztatu drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9 Zmiany w Regulaminie, rozwiązanie Umowy

(1) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. W powiadomieniu o zmianie Administrator będzie informować Klienta o konsekwencjach takiej zmiany oraz prawie Klienta do odmowy przyjęcia zmienionych warunków.

(2) Powiadomienia o zmianach zostaną wysłane Klientowi pocztą elektroniczną i/lub będą zamieszczane na Portalu co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed datą ich wejścia w życie. Jeżeli Klient nie złoży w terminie 14 dni, licząc od daty powiadomienia, oświadczenia o odmowie przyjęcia zmienionych warunków, uznaje się, że Klient zaakceptował te zmiany. Jeżeli Klient odrzuci zmiany (wiadomości e-mail), Umowa będzie kontynuowana na poprzednich warunkach z zastrzeżeniem postanowień ppkt. 3

(3) Jeżeli Klient skorzysta ze swojego prawa do odmowy przyjęcia zmienionych warunków, Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

(4) Niezależnie od powyższego, każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

(5) Administrator ma prawo wypowiedzieć Klientowi umowę ze skutkiem natychmiastowych w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, a także z powodu działań lub zaniechań Klienta w stosunku do innych Klientów lub Użytkowników Portalu, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

(6) W przypadku rozwiązania umowy przez Warsztat lub przez Administratora w trybie o którym mowa w ppkt 5, w trakcie trwania okresu abonamentowego odpłatnego, Warsztatowi nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego wynagrodzenia (opłat) za pozostały opłacony okres przypadający po rozwiązaniu umowy. W pozostałych przypadkach Administrator dokona zwrotu Warsztatowi nadpłaconego wynagrodzenia.

(7) Wszelkie oświadczenia Stron w zakresie rozwiązania Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10 Reklamacje

(1) Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z e-usług Portalu.

(2) Reklamacje należy składać drogą mailową na adres admin@mekanik.pl lub pisemną listem poleconym na adres:

FHU CAR-BOX Tomasz Beker, ul. Toruńska 36, 86-200 Chełmno

(3) Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej: oznaczenie Klienta, numer Klienta, adres e-mail do kontaktu w sprawie reklamacji oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

(4) Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail podany w zgłoszeniu.

11 Tożsamość dostawcy, informacje kontaktowe, postanowienia końcowe

(1) Dostawcą Portalu jest:

Tomasza Beker prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU CAR-BOX Tomasz Beker

adres: ul. Toruńska 36, 86-200 Chełmno

NIP 8751477988, REGON: 341248836

Telefon: 515 712 065

E-mail: tomek@mekanik.pl

(2) W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi Umowy, obowiązuje wersja w języku polskim. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych, właściwych ustaw prawa polskiego.

(3) W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania
o każdej zmianie adresu oraz danych kontaktowych w tym adresów elektronicznych, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia na poprzedni adres.

(4) Klient nie ma prawa w jakiejkolwiek formie, bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie.

(5) Strony zobowiązują się do zachowania poufności co do wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją niniejszej Umowy. Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności przez swoich przedstawicieli, pracowników oraz osoby z nimi współpracujące, w szczególności podwykonawców. Ujawnienie takich informacji wymaga uprzedniej zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Nie uważa się za naruszenie postanowień niniejszej Umowy dotyczących zachowania poufności, wypełnienia przez każdą ze Stron jej obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie udostępniania informacji organom administracji publicznej lub organom Stron na ich żądanie.

(6) Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora.

(7) Jeżeli jakieś postanowienie niniejszego Regulaminu stanie się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych warunków Umowy.